Privremeni podaci.
Moguće je da nedostaju podaci o nekim tačkama za neke parametre u vremenskim intervalima. Do ove situacije može doći zbog kvara hardvera ili softvera.