cilësia e ajrit në kosovë

Shpjegimi i legjendës

Emotikonët në hartë paraqesin lokacionet e stacioneve të monitorimit të cilësisë së ajrit. Ngjyra korrespondon me indeksin e cilësisë së ajrit në orën e dhënë po në atë stacion. Vini re që nuk pasqyron mesatarën vjetore të matur në situatën e cilësisë së ajrit që mund të ndryshojë ndjeshëm.

Matjet e deri në pesë ndotësve kryesor të mbështetur nga të dhënat e modelimit përcaktojnë nivelin e indeksit që përshkruan situatën aktuale të cilësisë së ajrit në secilin stacion monitorimi. Indeksi korrespondon me nivelin më të dobët për secilin nga pesë ndotësit sipas skemës së mëposhtme.

Ngjyra gri tregon stacionet për të cilat nuk janë raportuar të dhëna.

vlerat e cilësisë së ajrit imazhi i tabelës